Vedtægter for Holstebro Skytteforening

Love for

HOLSTEBRO SKYTTEFORENING

 

 

 • 1: Foreningens navn er HOLSTEBRO SKYTTEFORENING. Foreningen er stiftet i 1863, og dens hjemsted er Holstebro Kommune, Region Midtjylland.

 

 • 2: Foreningens formål er at indøve og vedligeholde færdigheden i al slags skydning under DGI og Dansk Skytteunion, og ellers at bringe medlemmerne sammen til et sundt foreningsliv, til styrkelse af sammenholdet i foreningen.

 

 • 3: Foreningen er medlem af DGI Vestjylland og Dansk Skytteunion og herved underlagt førnævntes vedtægter.

 

 • 4: Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i skydesporten. Et medlem kan udelukkes fra foreningen, for kortere eller længere tid, hvis bestyrelsen finder adfærd og opførsel af en sådan art, at medlemmets tilstedeværelse i foreningen er uønsket.

Et ekskluderet medlem har intet krav på nogen andel af foreningens ejendele men kan fordre eksklusionen prøvet ved førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse såvel medlem som bestyrelse må rette sig efter.

 

 • 5: Udmeldelse af foreningen skal ske til kassereren senest en måned før årets afslutning.

Ved udmeldelse påhviler det medlemmet at ordne sit forhold angående

skytteforeningernes overenskomst med justitsministeriet, vedrørende tilladelse til

opbevaring af skydevåben hos medlemmer af en skytteforening.

Står et medlem i restance til foreningen i et år, eller derover, vil denne blive betragtet som udmeldt af foreningen. Indmeldelse i foreningen igen kan først ske, når restancen er betalt.

 

 • 6: Kontingent til foreningen fastsættes af bestyrelsen. Der kan forekomme indmeldelsesgebyr, dette fastsættes af bestyrelsen.

 

 • 7: Foreningens midler opbevares i et pengeinstitut. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Senest den 20. marts overgiver kassereren et fyldestgørende regnskab og status til påtegning hos

revisorerne.

Revisorerne skal foretage såvel regnskabsmæssig som kritisk revision, i

overværelse af formanden, og er bemyndiget til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 

 • 8: Foreningen skal til enhver tid overholde gældende pædofililovgivning.

 

 • 9: Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts eller april, i foreningens egne lokaler. Generalforsamlingen indkaldes, med mindst 10 dages varsel, ved avertering på foreningens hjemmeside, mail til medlemmerne og opslag i foreningens egne lokaler. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt efter lovlig indvarsling. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Forsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i referatet, der underskrives af ordstyreren. Generalforsamlingen meddeler den siddende bestyrelse ansvarsfrihed for de(t) tidigere års virke i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet.

Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 18 år. Hvert medlem har én stemme, som ikke kan overdrages.

 

 

 • 10: Der påhviler ikke foreningens bestyrelse og medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Bestyrelsen kan ikke drages til ansvar for force majeure lignende forhold; herunder overordnede forhold vedrørende den generelle drift, som foreningen og bestyrelsen ikke har haft nogen indflydelse på.

 

 

 • 11: Den ordinære generalforsamling omfatter følgende dagsorden:

 

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Fyldestgørende regnskabsaflæggelse ved kassereren og godkendelse af regnskabet.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelse.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
 8. Valg af fanebærer samt suppleant.

 

Til vedtægtsændringer kræves 3/5 majoritet af de fremmødte. Suppleanter er på valg hvert år, øvrige valgte er hvert andet år.

 

 • 12: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal indenfor bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom og samtidig stiller forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter, at kravet herom er blevet modtaget af formanden.

Der skal dog være mindst 30 dage mellem 2 generalforsamlinger.

 

 • 13: Bestyrelsen består af mindst 4 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer, med videre. Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og den daglige ledelse, og er dermed i forening tegningsberettede for foreningen. De enkelte tegningsberettede har i imidlertid retten til at godkende udgifter under et givet maksimumbeløb, der årligt aftales af bestyrelsen.

 

 • 14: Bestyrelsen holder møde, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Der kræves 3/5 majoritet for, at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Beslutninger, som vedtages på møderne, indføres i referatet, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

 

 • 15: Bestyrelsen er ansvarlig for:

 

 1. En aktiv ledelse af foreningen.
 2. At våben og ammunition opbevares i henhold til våbenloven.
 3. At der føres nøjagtig kartotek over våben i henhold til våbenloven.
 4. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er bestyrelsen forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent tilbagekalde et medlems våbenpåtegning såfremt der er forhold, der gør at medlemmet ikke længere bør have tilladelse.  
 5. Foreningens faste ejendomme og øvrige ejendele.
 6. At skemaer og indberetninger udfyldes og indsendes til de fastsatte tidspunkter.
 7. At der afholdes generalforsamling hvert år.

 

 • 16: Udmelder foreningen sig af DGI Vestjylland eller Dansk Skytteunion, skal eventuelle gældsforhold til DGI Vestjylland eller Dansk Skytteunion afvikles. Foreningen har derefter ingen krav på DGI Vestjyllands eller Dansk Skytteunions formue. Eventuelle våben og andre effekter tilhørende DGI Vestjylland eller Dansk Skytteunion skal afleveres, ligesom de til enhver gældende bestemmelser, vedrørende skytteforeningens rifler og pistoler ejendomsforhold, skal opfyldes.

 

 • 17: Indstiller foreningen sit virke, skal den sidst valgte bestyrelse fungere, mens

foreningen opløses.

Følgende skal herunder iagttages:

1: De i § 13 gældende bestemmelser overholdes.

2: Referater, kassebog og øvrige papirer, såvel som kassebeholdning, bankkonto, eller ikke tinglyste ejendele til fordel for andre, skal deponeres hos DGI Vestjylland, indtil foreningen atter træder i virksomhed. Er dette ikke sket efter et forløb på 3 år, tilfalder ejendelene og øvrige formue DGI Vestjylland.

 

 • 18: Vedrørende våben, hjælpefonds, forsikringer, tilskud med videre følges DGI Vestjylland

love og bestemmelser.

 

 • 19: Foreningen kan opløses såfremt 2/3 af deltagerne, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, stemmer herfor, efter at forslag herom har været optaget på dagsordenen.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, torsdag den 17. april 1975, samt den ekstraordinære generalforsamling, tirsdag den 13, maj 1975

Vedtægtsændring, vedtaget på ordinære generalforsamling den 2. marts 1989

Vedtægtsændring, vedtaget på ordinære generalforsamling den 20. marts 2001

Vedtægtsændring, vedtaget på ordinære generalforsamling den 19. marts 2011

Vedtægtsændring, vedtaget på ordinære generalforsamling den 8. august 2020